Sågverksgatan 35, Karlstad
054-678 04 50
info@karlstadelprojekt.se

Miljö

Miljöpolicy

Vi skapar konkurrenskraft hos våra kunder genom att erbjuda hög leveranssäkerhet, kvalité och god kompetens. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att miljön och människan skyddas och energi- och naturresurser sparas så att Karlstad Elprojekt AB bidrar till ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Detta innebär att:

•Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter och andra intressenter för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

•Vi skall genom uppföljning och ständiga förbättringar säkerställa att fastställda miljömål nås.

•Vi skall uppfylla aktuell miljölagstiftning och andra miljö förordningar som berör verksamheten.

•Vi skall visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för nya rön och erfarenheter på miljöområdet.

•Vi skall genom utbildning främja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt och företagets miljöansvar.

•Vi skall ha en effektiv avfallshantering och en optimal källsortering.